Slogan
Ana Sayfa / Avukatlık Ücret Tarifesi
 

 

  BİRİNCİ KISIM

 
  BİRİNCİ BÖLÜM   
   Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret  
 1.  Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)  275,00 TL
   Takip eden her saat için  160,00 TL
 2.  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)  550,00 TL
   Takip eden her saat için  270,00 TL
 3.  Yazılı danışma için  550,00 TL
 3.  Takip eden her saat için  260,00 TL
 4.  Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde  400,00 TL
 5.  Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
   a) Kira sözleşmesi ve benzeri  530,00 TL
   b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri  1.590,00 TL
   c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle   800,00 TL
 
 İKİNCİ BÖLÜM
 
   İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret  
 1.  Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için  400,00 TL
 2. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için   660,00 TL
 2. b) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için   160,00 TL
 3.  Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için  2.950,00 TL
 4.  Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için   1.320,00 TL
 5.  Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde  
   a) Duruşmasız ise  5.750,00 TL
   b) Duruşmalı ise  9.900,00 TL
   c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir  
 6.  İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar  360,00 TL
 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
   Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret  
 1.  Yapı kooperatiflerinde  1.100,00 TL
 2.  Anonim şirketlerde  1.650,00 TL
   Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 1.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti  1.650,00 TL
   Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
 
 İKİNCİ KISIM
 
 
 BİRİNCİ BÖLÜM
 
   Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret  
 1.  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:  
   a) Duruşmasız ise  440,00 TL
   b) Duruşmalı ise  550,00 TL
 2.  Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için   730,00 TL
 3.  Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için   1.650,00 TL
 4.  Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için   
   a) Duruşmasız ise  1.100,00 TL
   b) Duruşmalı ise  1.430,00 TL
 5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için   990,00 TL
 
 İKİNCİ BÖLÜM
 
   Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret  
 1.  İcra Dairelerinde yapılan takipler için    330,00 TL
 2.  İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için   400,00 TL
 3.  İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için    660,00 TL
 4.  Tahliyeye ilişkin icra takipleri için  660,00 TL
 5.  İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için    600,00 TL
 6.  Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için   600,00 TL
 7.  Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için  990,00 TL
 8.  Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için  770,00 TL
 9.  Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için  1980,00 TL
 10.  Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için  990,00 TL
 11.  Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için   2.860,00 TL
 12.  Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  3.960,00 TL
 13.  Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  1.980,00 TL
 14.  Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için   3.960,00 TL
 15.  Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için    1.980,00 TL
 16.  Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,  1.100,00 TL
 17.   İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için  
   a) Duruşmasız ise  990,00 TL
   b) Duruşmalı ise  1.510,00 TL
 18.  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için,   1.800,00 TL
 19.  Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için   
   a) Bir duruşması olan işler için  990,00 TL
   b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için  1.980,00 TL
 20.  Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için   
   a) Duruşmasız ise  1800,00 TL
   b) Duruşmalı ise  3.000,00 TL
 21.  Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için   3.000,00 TL
 22.  Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için   
   a) Duruşmasız ise  1.800,00 TL
   b) Duruşmalı ise  3.000,00 TL
 23.  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için   1.480,00 TL
 24.  Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için   1.800,00 TL
 25.  Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için   
   a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar  6.600,00 TL
   b) Bireysel başvuru  
   Duruşmalı işlerde  3.000,00 TL
   Duruşmasız işlerde  1.800,00 TL
   c) Diğer dava ve işler  3.600,00 TL
   
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
   Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret  
 1.  İlk 35.000,00 TL için  % 12,00
 2.   Sonra gelen 45.000,00 TL için  % 11,00
 3.   Sonra gelen 80.000,00 TL için  % 8,00
 4.   Sonra gelen 240.000,00 TL için  % 6,00
 5.  Sonra gelen 600.000,00 TL için  % 4,00
 6.   Sonra gelen 750.000,00 TL için  % 3,00
 7.   Sonra gelen 1.250.000,00 TL için  % 1,50
 8.   3.000.000,00 TL’dan yukarısı için  % 1,00